napisz
do
nas

Klauzula informacyjna o danych osobowych
1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Multioffice sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 57.000,00 zł, opłacony w całości. Numer telefonu: 122999777, adres e-mail: rodo@multioffice.com.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem:
• odpowiedzi na zapytanie przesłane przez państwa e-mailem, w szczególności pomocy Państwu w zakresie tematyki związanej z produktami i marką, umieszczoną na stronie WWW, z której pochodzi kontakt, a także ewentualną pomocą w dokonaniu zakupu w/w produktu,
• realizacji umowy na podstawie art.6 ust1. pkt b) RODO, jeśli takowa będzie miała miejsce w wyniku zapytania,
• przekazywania przez Multioffice sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących w/w produktów i marki, a także o innych podobnych produktach i usługach z oferty Multioffice sp. z o.o., w wypadku zapisania się przez Państwo do newslettera, aż do momentu przesłania rezygnacji z otrzymywania newslettera.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i przesłania informacji lub przesyłania newslettera oraz brak możliwości zrealizowania ewentualnego zamówienia i brak możliwości zawarcia umowy.

4. W/w dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach wymienionych w pkt. 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, poczta, banki.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy lub okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia wymogów narzuconych nam przez prawo, w szczególności przez Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 86 Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2017.201 ze zm.)

6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

7. Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych
• sprostowania danych osobowych
• usunięcia danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• przenoszenia danych osobowych
• prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;